Vanaf 1 september 2020 moet een nieuwe procedure voor vernietiging op vraag van de operator gevolgd worden. Het komt erop neer dat goederen die men wenst te laten vernietigen eerst onder de regeling Actieve Veredeling moeten geplaatst worden (zoals ook voorzien wordt in DWU). De vergunning voor Actieve Veredeling kan ofwel een doorlopende vergunning zijn ofwel een occasionele vergunning.

Een doorlopende vergunning is voor bedrijven die vernietiging van goederen als bedrijfsactiviteit hebben of regelmatig goederen vernietigen als standaardproces aan hun gebruikelijke bedrijfsactiviteit. De doorlopende vergunning kan aangevraagd worden bij de regionale teams Vergunningen. De occasionele (of éénmalige) vergunning wordt verleend door vrijgave van de goederen (= vrijgave van de aangifte AV met borgstelling). Bij de éénmalige aangifte moet de aangifte (+dossier) ingediend worden bij het plaatselijk hoofddienst Aangiftebeheer van de locatie waar de goederen zich bevinden.

Na het verkrijgen van de vergunning (= vrijgegeven aangifte) moet nog een afzonderlijke aanvraag (via het daarvoor bestemde formulier in 3 exemplaren) ingediend worden bij de Regiekamer bevoegd over de plaats van vernietiging. De CRK neemt dan verder contact op met de controlediensten van Operaties 1e lijn voor het organiseren en uitoefenen van toezicht bij de vernietiging. Na de vernietiging ontvangt de aangever zijn exemplaar van het aanvraagformulier terug dewelke hij kan voorleggen op het Hulpkantoor om zijn borg terug vrij te krijgen.

Indien u verdere informatie wenst betreffende de nieuwe procedure, kan u steeds contact opnemen via onze Customer Service (customerservice@streamsoftware.be).